Algemene voorwaarden
 
Levering zolang de voorraad strekt.
Copyright The Academy © 2011-2015; alle rechten voorbehouden.

The Academy
Plesmanlaan 30         
8072 PT NUNSPEET
+31620196437


klantenservice@theacademy-rjd.eu

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53710231

BTW-identificatienummer NL850985596B01


 
Artikel 1.  Toepasselijkheid
 
1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, overeenkomsten en aanbiedingen van The Academy.
 
1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
 
1.3. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgewezen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.
 
1.4. The Academy is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.
 
Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
 
2.1. Alle aanbiedingen van The Academy zijn vrijblijvend. The Academy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
 
2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 
2.3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door The Academy.
The Academy is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk zelf bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt The Academy dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen
 
3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 
3.2. Betaling dient te geschieden per IDEAL. Ook kan er gekozen worden voor een betaling per creditcard.
 
3.3. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is The Academy gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 
Artikel 4. Levering en leveringstijd
 
4.1. The Academy streeft ernaar om uw bestelling binnen 3 werkdagen bij u af te leveren en hanteert een maximum levertermijn van 5 dagen. Bij overschrijding hiervan brengt The Academy u per email op de hoogte. U bent dan gerechtigd de overeenkomst te annuleren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u overigens geen recht op schadevergoeding.
 
4.2. De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending. De producten worden afgeleverd op het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt, tenzij er gekozen is om zelf het op te halen bij The Academy, Plesmanlaan 30, 8072 PT NUNSPEET.
 
4.3. Levering geschiedt middels een medewerker van The Academy, of een daarvoor beschikbare transportdienst (meestal PostNL).
 
Artikel 5. Annuleren en retourneren
 
5.1. U kunt uw bestelling per email kosteloos annuleren, ondervermelding 
van uw bestelnummer en uw naam, adres en woonplaatsgegevens. U kunt de mail sturen naar klantenservice@theacademy-rjd.eu
 
5.2. Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan The Academy te retourneren in originele verpakking. De retourkosten zijn voor uw eigen rekening en kunnen niet verhaald worden op The Academy.
 
5.3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 
5.4 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 
5.5. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 5.4.
 
5.6. Retourzendingen onder rembours worden niet geaccepteerd.
 
5.7. Gebruikte producten, beschadigde producten en producten met elke andere afwijking van het aan u geleverde product, kunnen niet worden geretourneerd.
 
5.8. Als een retour gezonden product bij ons is afgeleverd, wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen retour gestort op het bij ons bekende rekeningnummer.
 
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
 
6.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan The Academy verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering aan u over.
 
Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 
7.1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door The Academy geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 
7.2. The Academy garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 
Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
 
8.1. The Academy behoudt zich het recht om foutieve gegevens en prijzen te wijzigen.
 
8.2. The Academy kan ten alle tijden bestellingen annuleren die middels foutieve prijzen en gegevens zijn besteld.
 
Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid
 
9.1. Op de door The Academy geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.
 
9.2. The Academy is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van The Academy.
 
9.3. Indien The Academy om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
 
Artikel 10. Overmacht
 
10.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
 
Artikel 11. Afbeeldingen en specificaties
 
11.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van The Academy gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
Artikel 12. Diversen
 
12.1. The Academy neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 
13.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de bevoegde rechter.